Yaday logo

Login

  /  

SignupYaday logo

Login

Pricing_Plans2 Help

FAQs

برگزارکنندگانی که رویدادهای کم و غیر مستمر برگزار می‌کنند می‌توانند با انتخاب تعرفه آزاد هر بار تنها هزینه همان رویداد را بپردازند. برگزارکنندگان حرفه‌ای که مستمر فعالیت دارند و رویداد و جلسات زیادی برگزار میکنند، با استفاده از پلن می‌توانند هزینه کمتری به ازای هر رویداد بپردازند. مزیت دیگر پلن این است که شما همزمان می‌توانید رویدادهای آنلاین و جلسات آنلاین خود یا سازمانتان را با یک پلن تا سقف مصرف مجاز آن پلن برگزار کنید