Yaday logo

Login

  /  

SignupYaday logo

Login

Event Help

FAQs

خیر. برای انتشار رویداد خود لازم است پس از ثبت اطلاعات اولیه، دکمه انتشار را بزنید و با پرداخت هزینه برگزاری رویداد درخواست انتشار رویداد خود را نهایی کنید.